Bästa UFO/ET intresserade!Här kommer ett utskick till alla er som känner att ni vill kunna påverka lite mera konkret i UFO/ET frågan... På denna sida finns mycket intressant information - hoppas ni orkar besöka den fram & tillbaka för att själva bilda er en uppfattning....http://www.alliesofhumanity.org/seLite kort - nämner jag här nedan, utifrån deras webbsida - en liten beskivning av deras budskap, samt några punkter om tips på hur man kan engagera sig mera aktivt inom detta område....Kramar till er alla!Vänligen Anna.-------------------------------------------------------------Bundsförvanternas budskapBudskapen från Mänsklighetens Bundsförvanter presenteras för att förbereda människor för en helt ny verklighet som i stort sett är fördold och okänd i dagens värld.Bundsförvanternas Budskap erbjuder oss människor en ny syn som ökar vår förmåga att konfrontera den största utmaning och möjlighet vi, som en ras, någonsin har mött. Budskapen innehåller ett antal allvarliga, för att inte säga alarmerande,uppgifter angående den ökande utomjordiska interventionen och sammansmältningen i den mänskliga rasen och om utomjordingarnas aktiviteter och förtäckta agenda.Syftet med Bundsförvanternas Budskap är inte att förse oss med tillförlitliga bevis om utomjordiska besök i vår värld. Detta ämne är utförligt dokumenterat i många andra utmärkta böcker och forskningsrapporter. Syftet med Bundsförvanternas Budskap är att uppmärksamma fenomenets dramatiska och omfattande konsekvenser, att utmana våra mänskliga uppfattningar och idéer angående det och att göra oss medvetna om den stora omvälvning vi nu står inför.Budskapen ger en glimt av intelligent liv i Universum och vad Kontakt verkligen kommer att innebära. För många läsare kommer det som avslöjas i Mänsklighetens Bundsförvanter att utgöra något helt nytt. För andra kommer det att vara en bekräftelse på saker och ting som de känt till och känt på sig sedan länge.Även om dessa Budskap förkunnar ett angeläget ärende så handlar de även om att vi rör oss mot en högre medvetenhet kallad "Kunskap", som innefattar en större telepatisk förmåga mellan människor och mellan raser. Mot bakgrund av detta överfördes Bundsförvanternas Budskap till författaren från en mångkulturell utomjordisk grupp av individer som kallar sig för "Mänsklighetens Bundsförvanter". De beskriver sig själva som fysiska varelser från andra världar som har samlats i vårt solsystem nära jorden i syfte att observera utomjordingarnas förbindelser och aktiviteter och hur dessa utomjordingar lägger sig i mänsklighetens angelägenheter. De understryker att de själva inte är fysiskt närvarande i vår värld och att de inte heller blandar sig i våra angelägenheter. De förser oss med nödvändig visdom, inte med teknologi.Bundsförvanternas Budskap överfördes på engelska till Marshall Vian Summers under en period av 1 år. De ger perspektiv och insikt i ett komplicerat ämne som, trots årtionden av ökande kunskap, fortsätter att förbrylla forskare. Detta perspektiv är varken romantiskt, spekulativt eller idealistiskt avseende ämnet ifråga. Tvärtom, är det så till den grad oförskönat realistiskt och kompromisslöst att det kan vara riktigt oroväckande, till och med för en läsare som är kunnig i ämnet.För att kunna ta in vad dessa Budskap förmedlar krävs det därför att du, åtminstone för en stund, lämnar många av de uppfattningar, antaganden och frågor som du kan ha angående utomjordisk Kontakt och även hur dessa Budskap togs emot. Innehållet i dessa Budskap kan liknas vid ett brev i en flaskpost som sändes hit bortom denna värld. Därför bör vi inte hänga upp oss på själva flaskan, utan vad som finns i den.För att verkligen förstå detta utmanande budskap måste vi konfrontera och ifrågasätta många gängse antaganden och uppfattningar angående möjligheten och sannolikheten för Kontakt.Dessa inbegriper:* förnekande;* hoppfull förväntan;* misstolkning av bevis för att bekräfta våra uppfattningar;* önska och förvänta frälsning från "besökarna";* tro att utomjordisk teknologi kommer att rädda oss:* känna hopplöshet och eftergivenhet mot vad vi förmodar vara en överlägsen auktoritet;* kräva regeringens öppenhet men inte avslöjande av utomjordisk verksamhet;* fördöma mänskliga ledare och institutioner samtidigt som vi obetingat accepterar "besökarna";* anta att så länge de inte attackerat eller invaderat oss så måste de vara här för vårt eget bästa;* anta att avancerad teknologi är detsamma som hög etik och andlighet;* tro att detta fenomen är att mysterium när det i själva verket är en begriplig tilldragelse;* tro att utomjordingar på något sätt kan göra anspråk på mänskligheten och denna planet;* och tro att mänskligheten är oförbätterlig och inte kan klara sig på egen hand.Bundsförvanternas Budskap utmanar sådana antaganden och uppfattningar och motbevisar många av de myter vi för närvarande har angående vem som besöker oss och varför de är här.Budskapen ger oss ett större perspektiv och en djupare förståelse för vårt öde inom ramen för ett större panorama av intelligent liv i Universum. För att uppnå detta riktar sig inte Bundsförvanterna till vårt analytiska sinne men till Kunskap, den djupare del av oss där sanningen, fastän fördunklad, kan direkt uppfattas och upplevas.Bundsförvanternas Budskap kommer att ge upphov till många frågor som kräver ytterligare utforskning och begrundande. Dess fokus är inte inriktat på att förse oss med namn, datum och plats, men att erbjuda ett perspektiv på utomjordisk närvaro i världen samt livet i Universum som vi människor annars inte skulle kunna få.Eftersom vi fortfarande lever isolerade i vår värld så kan vi ännu inte se och veta vad som händer beträffande intelligent liv bortom våra gränser. Av den anledningen behöver vi hjälp - hjälp av ett särskilt slag. Vi kanske inte ser eller accepterar denna hjälp i första taget. Trots det finns hjälpen här.Bundsförvanternas uttalade syfte är att uppmärksamma oss på riskerna det medför att träda in i det Kosmiska Samfundets intelligenta liv och hjälpa oss att framgångsrikt ta oss över denna tröskel på ett sådant sätt att vår självständighet, vår suveränitet och vårt självbestämmande kan upprätthållas. Bundsförvanterna är här för att ge oss råd om hur vi ska etablera egna "Regler för Kontakt" i dessa aldrig förut skådade tider. Om vi, enligt Bundsförvanterna, är förnuftiga, förberedda och enade så kommer vi att kunna inta vår förutbestämda plats som en utvecklad och fri ras i det Kosmiska Samfundet.Under den tidsperiod som denna serie budskap förmedlades upprepade Bundsförvanterna vissa väsentliga idéer som de ansåg avgörande för vår förståelse. Vi har behållit dessa upprepningar i Budskapen för att bevara intentionen och integriteten i deras kommunikation. På grund av skärpan och allvaret i Bundsförvanternas budskap och de auktoriteter i vår värld som motsätter sig detta så är det klokt och nödvändigt med dessa upprepningar.Som en uppföljare till Mänsklighetens Bundsförvanter 2001 frambringade Bundsförvanterna en andra uppsättning Budskap för att komplettera deras viktiga information till mänskligheten. Mänsklighetens Bundsförvanter Bok Två, utgiven på engelska 2005 (och under översättning till svenska), presenterar häpnadsväckande ny information angående samspelet mellan raser i vårt lokala Universum samt personligheten, syftet och de dolda aktiviteterna hos de raser som lägger sig i mänskliga angelägenheter. Tack vare de läsare som förstod allvaret i Bundsförvanternas meddelande och översatte Budskapen till andra språk sker nu en världsomfattande och växande medvetenhet om Interventionen.För närvarande har endast en liten del av Bundsförvanternas Budskap översatts till svenska. Bundsförvanternas Budskap är en gåva till alla världens folk och det är av högsta vikt att detta budskap finns tillgängligt för svensktalande i hela världen. Ta gärna del i detta arbete genom att hjälpa till att översätta Bundsförvanternas budskap eller bidra ekonomiskt till Sällskapets verksamhet genom donationer.Vi inom Sällskapet anser att dessa två uppsättningar Budskap innehåller vad som kan utgöra ett av de viktigaste meddelanden som någonsin delgivits världen. Mänsklighetens Bundsförvanter är inte bara ännu en bok som spekulerar i fenomenet UFO/ET. Det är ett genuint omdanande budskap med direkt sikte på den utomjordiska Interventionens bakomliggande syfte för att öka medvetenheten som vi kommer att behöva för att kunna konfrontera de utmaningar och se de möjligheter som ligger framför oss.- Sällskapet för det Kosmiska Samfundets Väg till Kunskap-----------------------------------------------------------------------------------------------------Agera: Vad du kan göraBundsförvanterna ber oss att ta ställning för vår världs välfärd och att själva bli Mänsklighetens Bundsförvanter. Men, för att denna förpliktelse ska vara äkta måste ett sådant åtagande komma ur vårt samvete, den djupaste delen inom oss. Det finns många saker du kan göra för att motverka Interventionen och bli en positiv kraftgenom att stärka dig själv och andra omkring dig.En del läsare har uttryckt känslor av hopplöshet när de läst Bundsförvanternas material. Om du känner detsamma så är det viktigt att komma ihåg att det är Interventionens avsikt att du ska känna dig antingen accepterande och hoppfull eller hjälplös och svag inför deras närvaro. Låt dig inte påverkas på detta sätt. Du finner din styrka genom att agera. Vad kan du verkligen göra? Det finns en hel del du kan göra.Informera dig själv.Förberedelse måste börja med medvetenhet och information. Du måste vara informerad om vad det är som duhar att göra med. Skaffa dig information om UFO/ET- fenomenet. Skaffa dig information om de senaste upptäckterna inom planetologi (läran om planeters fysiska egenskaper) och astrobiologi (livsforskning i rymden), som blir allt mer tillgängligt för oss.Stå emot påverkan från PassiviseringsprogrammetStå emot Passiviseringsprogrammet . Stå emot påverkan att bli likgiltig och oemottaglig för din egen Kunskap. Gör motstånd mot Interventionen genom att bli medveten,genom att agitera och förstå. Främja mänskligt samarbete, enighet och integritet.Bli medveten om den Mentala MiljönDen Mentala Miljön är tankens och inflytandets miljö som vi alla lever i. Dess påverkan på vårt tänkande, våra känslor och handlingar är till och med större än effekten av vårfysiska miljö. Den Mentala Miljön påverkas redan nu genom Interventionen. Den påverkas även av regeringar och kommersiella intressen runt omkring oss. Att bli medveten om den Mentala Miljön är avgörande för om vi ska kunna bibehålla vår frihet att tänka fritt och klart. Ditt första steg kan vara att medvetet välja vem och vad som påverkar ditt tänkande och dina beslut genom den information du får utifrån. Detta inkluderar medierna, böcker och dominanta vänner, familj och auktoriteter. Definiera ditt eget rättesnöre och lär dig att tydligt avgöra, med urskillning och saklighet, vad andra människor, ochäven kulturen i stort, kommunicerar till dig. Var och en av oss måste lära att medvetet uppfatta dessa influenser för att kunna skydda och höja den Mentala Miljön i vilken vi lever.Studera det Kosmiska Samfundets Väg till Kunskap.Att studera det Kosmiska Samfundets Väg till Kunskap försätter dig i direkt kontakt med det djupare andliga sinne som Skaparen av allt liv har nedlagt inom dig. Det är i denna djupare del av sinnet, bortom vårt intellekt, på nivån av Kunskap, som du är skyddad mot påverkan och manipulation från alla världsliga eller Kosmiska Samfunds makter. Kunskap innefattar även ditt högre andliga syfte för att komma till världen vid denna tidpunkt. Den utgör ditt absoluta andliga centrum. Du kan påbörja din färd på det Kosmiska Samfundets Väg till Kunskap idag genom att börja studera Steg till Kunskap online på NewMessage.org .Hjälp till att översätta Budskapen från Mänsklighetens BundsförvanterFör närvarande är endast en liten del av Budskapen från Mänsklighetens Bundsförvanter och alliesofhumanity.org webbplats översatt till svenska. Om du talar engelska flytande, hjälp oss att hitta visionärerna. Hjälp till att översätta Bundsförvanternas budskap till mänskligheten så att det når alla människor iden svensktalande delen av världen.Bevara och skydda miljön.För varje dag som går lär vi oss mer och mer angående nödvändigheten att bevara, skydda och återställa vår miljö. Även utan pågående Intervention skulle detta fortfarande vara en prioritet.Bundsförvanternas budskap är emellertid en ny drivkraft och en ny insikt om nödvändigheten att skapa ett hållbart utnyttjande av vår världs naturresurser.Bli medveten om hur du lever och vad du konsumerar och ta reda på vad du kan göra för att leva miljövänligt. Som Bundsförvanterna påpekar, vår förmåga till självförsörjning kommer att vara nödvändig för att säkra vår frihet och vårutveckling inom det Kosmiska Samfundet av intelligent liv.Sprid informationen om Budskapen från Mänsklighetens Bundsförvanter.Att du delar med dig av Bundsförvanternas budskap till andra är livsviktigt av följande anledningar:- Du hjälper till att bryta den bedövande tystnad som omger verkligheten av och det överhängande hotet från den utomjordiska Interventionen.- Du hjälper till att bryta den isolering som hindrar folk att kontakta varandra angående denna stora utmaning.- Du väcker dem som har blivit offer för inflytandet från Passiviseringsprogrammet och ger dessa människor en ny chans att använda sitt eget förstånd till att omvärdera innebörden av detta fenomen.- Du stärker din egen och andras beslutsamhet att inte visa rädsla eller undfallenhet inför mötet med vårtids största utmaning.- Du hjälper till att bekräfta andra människors egna insikter och kunskap om Interventionen.- Du hjälper till att etablera det motstånd som kan hindra Interventionen och främjar det självförtroende som kan ge mänskligheten den enighet och styrka som behövs för att stifta våra egna Regler för Kontakt.Här är några konkreta steg som du kan ta idag:- Dela med dig av denna bok och dess budskap till andra. Den första hela uppsättningen med budskap kan nu läsas och laddas ner gratis här på alliesofhumanity.org/se webbplats.- Läs Declaration of Human Sovereignty (Deklarationen för Mänsklighetens Självbestämmande) och dela med dig av detta oskattbara dokument till andra. Du kan läsa det online och skriva ut det på HumanSovereignty.org.- Uppmuntra din lokala bokhandel och bibliotek att lagerföra båda volymerna av Mänsklighetens Bundsförvanter och de andra böckerna av Marshall Vian Summers. Detta underlättar andra läsares åtkomst till materialet.- Dela med dig av Bundsförvanternas material och perspektiv på existerande Internet-forum och diskussionsgrupper närhelst så är lämpligt. Denna 10-punkterssammanfattning kan hjälpa dig att ge uttryck åt Bundsförvanternas Budskap.- Besök likartade konferenser och sammankomster och dela med dig av Bundsförvanternas perspektiv.- Kontakta Sällskapet för ett gratis Bundsförvanternas stödpaket med material som kan hjälpa dig att dela med dig av detta budskap till andra.Detta är ingalunda en komplett lista. Det är endast en början. Se över ditt eget liv och lägg märke till vilka möjligheter som finns där, och var öppen för din egen Kunskap och dina insikter i detta ämne. Förutom att göra de saker som anges ovan har många redan funnit kreativa sätt att sprida Bundsförvanternas budskap - genom konst, genom musik, genom poesi. Finn ditt sätt.http://www.alliesofhumanity.org/se/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IN ENGLISH:The Allies MessageThe Allies of Humanity is being presented to prepare people for a whole new reality that is largely hidden and unrecognized in the world today. It provides a new perspective that empowers people to face the greatest challenge and opportunity that we, as a race, have ever encountered. The Allies Briefings contain a number of critical if not alarming statements about the growing extraterrestrial intervention and integration into the human race and about the extraterrestrial activities and hidden agenda. The purpose of the Allies Briefings is not to provide hard evidence about the reality of the ET visitation to our world, which is already well documented in many other fine books and research journals on the subject. The purpose of the Allies Briefings is to address the dramatic and far-reaching implications of this phenomenon, to challenge our human tendencies and assumptions regarding it and to alert the human family to the great threshold we now face. The Briefings provide a glimpse into the reality of intelligent life in the Universe and what Contact will really mean. For many readers, what is revealed in the Allies of Humanity will be entirely new. For others, it will be a confirmation of things they have long felt and known.Though these Briefings provide an urgent message, they are also about moving towards a higher consciousness called “Knowledge,” which includes a greater telepathic facility among people and between races. In light of this, the Allies Briefings were transmitted to the author from a multi-racial, extraterrestrial group of individuals who refer to themselves as the “Allies of Humanity.” They describe themselves as physical beings from other worlds who have gathered in our solar system near the Earth for the purpose of observing the communications and activities of those alien races who are here in our world interfering in human affairs. They emphasize that they themselves are not physically present in our world and are providing needed wisdom, not technology or interference.The Allies Briefings were given to the author over a one-year period. They offer perspective and vision into a complex subject which, despite decades of mounting evidence, continues to baffle researchers. Yet this perspective is not romantic, speculative or idealistic in its approach to this subject. To the contrary, it is bluntly realistic and uncompromising to the point where it may be quite challenging, even to a reader who is well versed in this subject.Therefore, to receive what these Briefings have to offer requires that you suspend, for a moment at least, many of the beliefs, assumptions and questions that you may have about extraterrestrial Contact and even about how these Briefings were received. The contents of these Briefings are like a message in a bottle sent here from beyond the world. Thus, we should not be so concerned about the bottle but about the message itself.To truly understand this challenging message, we must confront and question many of the prevailing assumptions and tendencies regarding the possibility and the reality of Contact. These include:* denial;* hopeful expectation;* misinterpreting the evidence to affirm our beliefs;* wanting and expecting salvation from the “visitors”;* believing that ET technology will save us;* feeling hopeless and submissive to what we assume is a superior force;* demanding government disclosure but not ET disclosure;* condemning human leaders and institutions while maintaining unquestioned acceptance of the “visitors”;* assuming that because they have not attacked or invaded us, they must be here for our good;* assuming that advanced technology equals advanced ethics and spirituality;* believing that this phenomenon is a mystery when in fact it is a comprehensible event;* believing that ETs in some way have claim to humanity and to this planet;* and believing that humanity is irredeemable and cannot make it on its own.The Allies Briefings challenge such assumptions and tendencies and explode many of the myths we currently have about who is visiting us and why they are here.The Allies of Humanity Briefings give us a greater perspective and a deeper understanding of our destiny within a larger panorama of intelligent life in the Universe. In order to achieve this, the Allies do not speak to our analytical mind but to Knowledge, the deeper part of our being where the truth, however clouded, can be directly discerned and experienced.The Allies of Humanity will raise many questions, which will require further exploration and contemplation. Its focus is not to provide names, dates and places but to provide a perspective on the ET presence in the world and on life in the Universe that we as human beings could not otherwise have. While still living in isolation on the surface of our world, we cannot yet see and know what is happening regarding intelligent life beyond our borders. For this we need help, help of a very extraordinary kind. We may not recognize or accept such help at first. Yet it is here.The Allies’ stated purpose is to alert us to the risks of emerging into a Greater Community of intelligent life and to assist us in successfully crossing this great threshold in such a way that human freedom, sovereignty and self-determination can be preserved. The Allies are here to advise us of the need for humanity to establish our own “Rules of Engagement” during this unprecedented time. According to the Allies, if we are wise, prepared and united, we will then be able to take our destined place as a mature and free race in the Greater Community.Over the course of time that this series of briefings occurred, the Allies repeated certain key ideas that they felt were vital to our understanding. We have maintained these reiterations in the Briefings in order to preserve the intention and integrity of their communication. Because of the urgent nature of the Allies’ message and because of the forces in the world that would oppose this message, there is a wisdom and a necessity to these repetitions.Following the publication of the Allies of Humanity in 2001, the Allies provided a second set of Briefings to complete their vital message to humanity. The Allies of Humanity Book Two, published in 2005, presents startling new information on the interactions between races in our local Universe and on the nature, purpose and most hidden activities of those races who are interfering in human affairs. Thanks to those readers who felt the urgency of the Allies’ message and translated the Briefings into other languages, there is an expanding worldwide awareness of the reality of the Intervention.We at New Knowledge Library consider that these two sets of Briefings contain what may be one of the most important messages being communicated in the world today. The Allies of Humanity is not just another book speculating about the UFO/ET phenomenon. It is a genuine transformational message aimed directly at the underlying purpose of the alien Intervention in order to raise the awareness that we will need to face the challenges and the opportunities that lie ahead.—New Knowledge Library---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Taking Action: What You Can DoThe Allies ask us to take a stand for the well-being of our world and to become, in essence, Allies of Humanity ourselves. Yet to be real, this commitment must come from our conscience, the deepest part of ourselves. There are many things that you can do to offset the Intervention and to become a positive force by strengthening yourself and others around you.Some readers have expressed feelings of hopelessness after reading the Allies material. If this is your experience, it is important to remember that it is the intention of the Intervention to influence you to feel either accepting and hopeful or helpless and impotent in the face of their presence. Do not allow yourself to be so persuaded. You find your strength by taking action. What can you really do? There is a great deal you can do.Educate yourself.Preparation must begin with awareness and education. You must have an understanding of what you are dealing with. Educate yourself about the UFO/ET phenomenon. Educate yourself about the latest discoveries of planetary science and astrobiology that are becoming available to us.Recommended reading• See “Additional Resources” in The Allies of Humanity Book 1 Appendix.Resist the influence of the Pacification Program.Resist the Pacification Program. Resist the influence to become listless and unresponsive to your own Knowledge. Resist the Intervention through awareness, through advocacy and through understanding. Promote human cooperation, unity and integrity.Recommended reading• Greater Community Spirituality, Chapter 6: “What is the Greater Community?” and Chapter 11: “What is your Preparation for?”• Living the Way of Knowledge, Chapter 1: “Living in an Emerging World”Become aware of the Mental Environment.The Mental Environment is the environment of thought and influence in which we all live. Its effect upon our thinking, emotions and actions is even greater than the effect of the physical environment. The Mental Environment is now being directly affected and influenced by the Intervention. It is also being affected by government and commercial interests all around us. Becoming aware of the Mental Environment is crucial to maintaining your own freedom to think freely and clearly. The first step that you can take is to consciously choose who and what is influencing your thinking and decisions through the input that you receive from the outside. This includes media, books and persuasive friends, family and authority figures. Set your own guidelines and learn how to clearly determine, with discernment and objectivity, what other people, and even the culture at large, are telling you. Each of us must learn to consciously discern these influences in order to protect and uplift the Mental Environment in which we live.Recommended reading• Wisdom from the Greater Community: Volume II, Chapter 12: “Self-Expression and the Mental Environment” and Chapter 15: “Responding to the Greater Community”Study The Greater Community Way of Knowledge.Learning The Greater Community Way of Knowledge brings you into direct contact with the deeper spiritual mind that the Creator of all life has placed within you. It is at the level of this deeper mind beyond our intellect, at the level of Knowledge, that you are safe from interference and manipulation from any worldly or Greater Community power. Knowledge also holds for you your greater spiritual purpose for coming into the world at this time. It is the very center of your spirituality. You can begin your journey in The Greater Community Way of Knowledge today by starting the study of Steps to Knowledge online at NewMessage.org.Recommended reading• Greater Community Spirituality, Chapter 4: “What is Knowledge?”• Living the Way of Knowledge, All chapters• Study of Steps to Knowledge: The Book of Inner KnowingForm an Allies Reading Group.To create a positive environment where the Allies material can be deeply considered, join with others to form an Allies Reading Group. We have found that when people read the Allies Briefings and the books of The Greater Community Way of Knowledge aloud with others in a supportive group setting and are free to share questions and insights as they go, their comprehension of the material grows significantly. This is one way that you can begin to find others who share your awareness and desire to know the truth about the Intervention. You can start with just one other person.Recommended reading• Wisdom from the Greater Community: Volume II, Chapter 10: “Greater Community Visitations,” Chapter 15: “Responding to the Greater Community,” Chapter 17: “Visitors’ Perceptions of Humanity” and Chapter 28: “Greater Community Realities”• The Allies of Humanity Book 2: All chapters.Preserve and protect the environment.With each passing day, we are learning more and more about the need to preserve, protect and restore our natural environment. Even if the Intervention did not exist, this would still be a priority. Yet the Allies’ message gives new impetus and a new understanding for the need to create a sustainable use of our world’s natural resources. Become conscious about how you live and what you consume and find what you can do to support the environment. As the Allies emphasize, our self-sufficiency as a race will be necessary to safeguard our freedom and advancement within a Greater Community of intelligent life.Recommended reading• Wisdom from the Greater Community: Volume I, Chapter 14: “World Evolution”• Wisdom from the Greater Community: Volume II, Chapter 25: “Environments”Spread the message about the Allies of Humanity Briefings.Your sharing the Allies’ message with others is vitally important for the following reasons:- You help break the numbing silence that surrounds the reality and specter of the extraterrestrial Intervention.- You help break down the isolation that keeps people from connecting with one another about this great challenge.- You awaken those who have fallen under the influence of the Pacification Program, giving them a chance to use their own minds to re-evaluate the meaning of this phenomenon.- You strengthen the resolve within yourself and within others not to capitulate to either fear or avoidance in meeting the great challenge of our time.- You bring confirmation to other people’s own insights and Knowledge about the Intervention.- You help establish the resistance that can thwart the Intervention and promote the empowerment that can give humanity the unity and strength to establish our own Rules of Engagement.Here are some concrete steps that you can take today:- Share this book and its message with others. The entire first set of briefings is now available to read and to download at no cost here at the Allies website.- Read the Declaration of Human Sovereignty and share this valuable document with others. It can be read online and printed at HumanSovereignty.org.- Encourage your local bookstore and library to carry both volumes of The Allies of Humanity and the other books by Marshall Vian Summers. This increases access to the material for other readers.- Share the Allies material and perspective in existing online forums and discussions groups whenever appropriate. These cards and this summary sheet may assist you in representing the Allies Message.- Attend related conferences and gatherings and share the Allies perspective.- Translate the Allies of Humanity Briefings. If you are multi-lingual, please consider helping to translate the briefings in order to make them available to more readers around the world.- Contact New Knowledge Library to receive a free Allies advocacy packet with materials that can help you share this message with others.Recommended reading• Living the Way of Knowledge , Chapter 9: “Sharing The Way of Knowledge with Others”• Wisdom from the Greater Community: Volume II, Chapter 19: “Courage”This is by no means a complete list. It is merely a beginning. Look at your own life and see what opportunities may exist there, and be open to your own Knowledge and insights on this matter. In addition to doing the things listed above, people have already found creative ways to express the Allies’ message – through art, through music, through poetry. Find your way.HumanSovereignty.org

declaration.gif

You need to be a member of Ashtar Command - Spiritual Community to add comments!

Join Ashtar Command - Spiritual Community

Email me when people reply –

Sananda, One Who Serves and Shoshanna - THE GREAT AWAKENING IS NOW COMING TO A CONCLUSION via James McConnell

ANCIENT AWAKENINGS Sunday Call 3/27/2022 (Sananda, OWS, & Shoshanna)James & JoAnna McConnell THE GREAT AWAKENING IS NOW COMING TO A CONCLUSION Sananda and One Who Serves channeled by James McConnellShoshanna – Joanna’s Higher Self These messages…

Read more…
0 Replies
Views: 479

Ashtar, One Who Serves and Shoshanna - YOU ARE CREATING YOUR NEW REALITY via James McConnell

ANCIENT AWAKENINGS  Sunday Call 3/20/2022 (Ashtar, OWS, & Shoshanna)James & JoAnna McConnell YOU ARE CREATING YOUR NEW REALITY Ashtar and One Who Serves channeled by James McConnellShoshanna – Joanna’s Higher Self These messages were given during…

Read more…
0 Replies
Views: 284

Copyright Policy: Always Include 30-50% of the source material and a link to the original article. You may not post, modify, distribute, or reproduce in any way any copyrighted material, trademarks, or other proprietary information belonging to others without obtaining the prior written consent of the owner of such proprietary rights. If you believe that someone's work has been copied and posted on Ashtar Command in a way that constitutes copyright infringement, please Contact Us and include the links to these pages and relevant info. 

Latest Activity

Roaring Lovely left a comment on Comment Wall
"Biden should be preparing his head for a similar shaving. He is in the queue.☺"
13 minutes ago
rev.joshua skirvin posted a blog post
Guard your mind… because we’re about to march in and talk sense and facts to the doubters and the faithless.I’m inserting this up-to-the-minute news flash about the Georgia Guidestones. They are now ALL DOWN. Video footage.  Link to Telegram.It’s…
27 minutes ago
rev.joshua skirvin posted a blog post
AS AN ASCENDED MASTER, YOU ARE HERE TO GUIDE HUMANITY THROUGH THE ASCENSION PROCESS. MANY OF YOU ARE ALREADY WORKING ON THIS MISSION. YOU WILL BE A LIVING EXAMPLE OF A PERSON WHO HAS LEARNED TO MASTER NEW HABITS AND IS WALKING THEIR TALK!  Galactic…
51 minutes ago
rev.joshua skirvin posted a blog post
Question 1.....Before ascension and before ET contact, about the provision of funds and basic income. I suppose when everybody has received a basic income, a lot of people will stop working and turn to pleasure and personal interests, maybe offering…
1 hour ago
Drekx Omega left a comment on Comment Wall
"Oh and Roaring's mention of Ukraine is correct...The idiot, Boris Johnson, only offered his support to Kiev, because he was foolish enough to believe that it made him "Churchillian" and popular with people, everywhere...Of course, we have problems…"
2 hours ago
ET Hugger left a comment on Comment Wall
"Protests everywhere in Europe. Also in 🇲🇰 Macedonia. It has to do with EU membership and a disagreement with 🇧🇬 Bulgaria.

My guess: the EU is crumbling…
Joining the EU isn’t a good idea at this time. Central and Eastern Europe could actually break…"
2 hours ago
Drekx Omega left a comment on Comment Wall
"Yes, there are confusions, as any other PM would have gone by now, but this delusional character is so self-unaware, that he thinks everyone supports him, accept the press and opposition parties...Actually, his own Ministers are resigning, as they…"
2 hours ago
Roaring Lovely left a comment on Comment Wall
"I guess Boris attempt to divert the attention to Ukraine did not work.😆"
2 hours ago
More…